GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
WILHELMINA CORNELISDR. MATEUS ( A0.1 ) A1.1

JACOBUS ADRIANI VAN OERS (89)
 
o 1647 Esch
b Landman / President Schepen te Esch v.a 1686
+ 01.05.1736 Esch

zv Adrianus en Heijlken Adriaens
WILHELMINA CORNELIS ADRIANUS MATEUS
[ BARTHOLOMEUSEN ] (54)
o 30.10.1654 Boxtel
x 10.02.1675 Esch
+ 12.10.1709 Esch


1. ADRIANUS JACOBUS
      o 01.12.1675 Esch
volgt A2.1

2. BERNARDUS JACOBUS
      o 11.09.1677 Esch
volgt A2.2

3. CORNELIA JACOBI
      o 25.09.1679 Esch
      + 1680 Esch

4. CORNELIA JACOBI (60)
      o 15.09.1680 Esch
      x 03.05.1711 s'Hertogenbosch
      xx 13.09.1722 s'Hertogenbosch
      + 15.04.1741 s'Hertogenbosch
ROELOFF VAN DEN HURCK
o   .10.1681 St.Oedenrode
b Landman eigenaar
+ vr 1722 s'Hertogenbosch

PHILIPS COENRAADS
o 1681 Luik
b Landman eigenaar
+15.08.1732 s'Hertogenbosch

5. WILHELMUS JACOBUS
      o 21.08.1682 Esch
volgt A2.3

6. MARIA JACOBI (36)
      o 20.07.1684 Esch
      x 29.05.1718 Esch
      + 29.10.1720 Esch
ANTHONY JASPERS DE BRESSER
o Boxtel
b Landman
+ 15.03.1774 Boxtel

7. ANNA JACOBI (70)
      o 03.04.1686 Esch
      x 21.10.1725 Esch
      + 07.04.1756 Boxtel
HENDRICK AARTS VAN HAL (71)
o 18.05.1687 Boxtel
b Landman / Schepen te Esch
+ 28.02.1759 Boxtel

8. JOHANNES JACOBUS
      o 20.02.1688 Esch
volgt A2.4

9. FRANCISCUS JACOBUS
      o 30.06.1689 Esch
volgt A2.5

10. ANGELA JACOBI
      o 12.05.1691 Esch
      + vr 1735

11. PETRUS JACOBUS
      o 26.01.1693 Esch
volgt A2.6

12. MICHIEL JACOBUS (29)
      o 10.03.1695 Esch
      + 02.12.1724 Boxtel

13. CASPAR (JASPAR) JACOBUS
      o 07.01.1697 Esch ( 28.12.1698 Esch )
volgt A2.7


vergroot
vergroot

Ondertrouw op 26 Januari 1675 te Esch van Jacobus Adrianus van Oers en Wilmke Cornelis jd. van Boxtel, beide wonende te Esch

 
De vrouw van Jacob van Oers,Willemke Cornelissen, was een dochter van Cornelis Arien Bartholomeussen en Engel Willems de Louw.
Het was uit de nalatenschap van zijn ruim dertig jaar tevoren overleden schoonmoeder Engel, laatst getrouwd geweest met Cornelis Jan Cuijpers, dat Jacob in 1697 de boerderij gelegen in ' het Roondt ' te Boxtel, kadastraal bekend onder W.19.074 (thans Roond 18) heeft verkregen.
Zij stond in 1688 op naam van Cornelis Cuijpers, zo ook in het Verpondingsregister van 1657, het jaar waarin Cornelis en Engel getrouwd zijn - wat bevestigt dat dit ongedateerde register in 1675 ( het jaar van invoering) tot stand is gekomen.
Op de Kadastrale kaart van 1832 is te zien dat twee boerderijen zeer dicht naast elkaar zijn gelegen, nl. W.19.074 en W.20.073.
Het vermoeden bestaat dat zij de plaats innemen van wat oorspronkelijk n boerderij was, de " Braeken Hoeve" genaamd, een naam die op ontginning duidt.
Mogelijk was het Willem Hendricx de Louw die de opsplitsing teweegbracht tbv. zijn twee kinderen Engel en haar broer Dirck.
Op de route tussen W.13.062 en W.14.094 stond een boerderij, welke rond 1700 in bezit wasgekomen van Jacobus Ariens van Oers. Jacob moet dit huis gesloopt hebben, want het taxatie-rapport van vaste goederen van Adriaen Rademaecker (de vorige eigenaar), in 1699, spreekt van "ene ingevalle teulhuysinge".

 

JACOBUS ADRIAENS ( VAN OERS ) wordt verder vermeld in het Rechtelijk Archief te Esch.

R.28 1685 - 1690 Jacob Ariens van Oers, Schepen van Esch 1686
R.29fol.24/26v 23.09.1693 Vercoop van een bouhuijs, schuer, verckenskoij en aengelegen erfenis door vrouwe Jenne Philippine van Erp gemalinne van den Hooch Ed. Wel geboren heere Aelbert Ferdinand grave van Barlo aan Jacob Ariens van Oers. Gelegen te Esch ontrent de kerck.
R.29fol.31v/32v 29.11.1693 Recht van overgang over de hoeve het Schalienhuijs Anthony Caspar Veroude door Jacob Ariens van Oers.
R.29fol.42v/43v 30.06.1694 Vercoop door Jan Adriaens van Casteren, oud Pres. Schepen, weduwnaar van Jenneken Hendricx van den Broeck van een akkerland te Esch aan Jacob Ariens van Oers.
R.30 1691 - 1702 Jacob van Oers Schepen van Esch tussen 1702 en 1720 Willem van Oers borgemeester te Esch in 1717 (zie fol.157v)
R.31fol.16 07.07.1715 Gecompareert Jacob Ariaans van Oers onsen medeschepen ende regent, dewelcke verclaerde op den eed bij het aenvangen sijner bedieninge gedaen, ter requisitie ende instantie van de HoogEd. geboore juffrouwen Maghtelda Helena ende Adriana Geertruijd de Vriese tot de Wesenbergh, waer ende waeraghtig te zijn, dat hij deposant in de jare 1693 van Anthonij Gaspar Verouden als last ende procuratie hebbende van de HoogEd.Welgebooren vrouwe Jenne Philippina van Erp, gemalline van den HoogEd.Welgeboren Heere Albert Ferdinand Grave van Barlo, heeft gecogt een huijs, schuer, verkenskoij en aengelegen erffenisse soo ende gelijk hetselve in verscheijde parceelen gestaen ende gelegen is binnen dese dinghbancke van Esch ontrend de kerck ende dat voor eene somme van twaelff hondert tweeentaghtig gulden tien stuijvers breder blijckende bij de opdraghte daer van sijnde indato den 23e September 1693. Hij heeft 100 zilveren ducatons in eens betaald.
R.31fol.20v 25.07.1715 Verclaering van Jacob van Oers dat hij op 7 Mei 1704 met paerd en kar naar s'Hertogenbosch is gereden om daar haver te laden ten behoeve van het Engelsch Corps alsdoen staende tot Lieshout. Den 15e dito is hij geretourneerd. Hij is door de regenten van Esch hiervoor betaald.
R.31fol.115/118 26.02.1735 Testament van Jacob Adriaans van Oers, oud president schepen alhier. Er is een eerder testament van hem en zijne doenmaals in leven zijnde huijsvrouw Willemke Cornelissen op den 9e julij 1709 voor notaris Cornelis Wittebol ter dier tijd binnen Boxtel residerende.
Zie bijlage 8

 

De woonplaats van Jacobus bij Boxtel op het Roond

top      

www.geslacht-vanoers.nl