GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
JOOSTEN VAN GERWEN Johanna ( A1.1.2 ) A2.2

BERNARDUS JACOBUS VAN OERS
o 11.09.1677 Esch
b Landman
+ vr 1720 Boxtel ?

zv Jacobus Adrianus en Willemke Adrianus Mateus
JOHANNA JAN JOOSTEN VAN GERWEN (72)
o 13.04.1680 St.Michielsgestel
x 22.02.1705 St.Michielsgestel   N.H. ( Jenneke Jansen )
+ 25.11.1752 Boxtel   R.K ( Johanna Joosten )   *1


1. KIND
      o
      + 25.10.1715 Esch (verdronken)

2.[JOANNES?] BERNARDUS   *2
      o 07.07.1706 Esch
      + 24.07.1706 Esch

3. JACOBUS BERNARDS  *3
      o 18.09.1708 Esch
      +

4. WILHELMINA BERNARDUS
      o 03.03.1711 Esch
      +

5. JOANNES [ JAN ] BERNARDUS (24)   *2
      o 27.09.1713 Esch
      + 16.09.1739 Boxtel   *4

6. ANNA BERNARDUS 
      o 19.12.1714 Esch
      +

7. ANNA MARIA BERNARDUS  *2
      o 09.10.1716 Esch
      +

8. WILHELMUS BERNARDUS
      o 12.02.1719 Esch
      +


Het gezin van BERNARDUS JACOBUS van OERS vertrok in 1720 van Esch naar Boxtel.
Het is waarschijnlijk dat hij vr 1720 is overleden en dat zijn gezin daarna naar Boxtel vertrok.
Hoe de erfenis tussen Bernardus, zijn vrouw en kinderen ( Momboiren ) was verdeeld is onbekend.*1   Bij het overlijden van Johanna Jan Joosten van Gerwen was zij weduwe.*2   Bij het overlijden in 1736 van Jacobus Adriaens ( A1.1 ) - de vader van Bernardus Jacobus - erfden drie kinderen ( Bernardus, Johannes en Anna Maria ) volgens erfenis Esch R.31 fol.115/118.
Bernardus Jacobus moet toen reeds zijn overleden.

De totale erfenis bedroeg :
1 Loop akkerland, genaamd Haaracker, gelegen tegen de kerk van Esch, zonder cijnsplicht.
3 Loop akkerland, genaamd de Braack ( woeste grond ? ) gelegen in hetRoondt / Boxtel, cijnsplicht aan Heer van Boxtel.
2 Loop weiland, genaamd 't Sluijs Weijcke, gelegen in het Roondt/Boxtel, zonder cijnsplicht
2 Loop hooiland, genaamd de Laarbeemdt, gelegen in het Roondt/Boxtel, cijnsplicht aan Hr.van Boxtel.*3   Het derde kind uit het gezin n.l. Jacobus Bernards was in 1737 naar 's Gravenhage vertrokken met een borgbrief van de Schepenen van Esch ( R38 fol.4 - 09.03.1737 ) en erft niet.*4   Bij het overlijden te Boxtel in 1739 van het vijfde kind uit het gezin n.l. Joannes [ Jan ] Bernards , is er een taxatie gemaakt van onroerende goederen ( Esch R.32 fol.6/v van 16.09.1739. )
Taxatie van de vaste onroerende goederen gelegen binnen den Dorpe Esch, aghtergelaaten en metter Dood ontruijmt bij Jan Bernards van Oers, overleden tot Boxtel en aldaer begraven, den 8e Aug.1739 bestaende inne het navolgende ;

De helfte in een Stuck ackerland, genaemt den Haaracker, groot int' geheel omtrend een en een half loop, gelegen ter plaetse genaemt inde Weijacker, tusschen Erffenisse van Peroo Verouden, aende eene, en tusschen Erffenisse der Wed Philips Conraeds, aen den andere sijde, strechtende metden eenen eijnde van Erffenisse van Peroo Verouden voorz: ende met den anderen eijnde tot denaan gemeijne mest wegh Erffenisse van Willem van Oers, t'welke naer behoorlijck ondersoeck voor de helfte is bevonden waerdigh te zijn, ende getauxeert vijf en veertigh guldens, 45 -
En nogh de helfte in een stuckje ackerland, groot int' geheel ontrend 18 Roeden,gelegen als vooren, de kerckmuer tusschen Erffenisse van Pieter van Eijndhoven aen de eene sijde, ende met eenneijnde, tusschen de kerckhoff aen de andere sijde, strekende met den anderen eijne tot aen Erffenisse Hendrick Aarts van Hal t' welke alsvooren is bevonden waerdigh te zijn, ende getauxeert op Tien guldens , dus 10 -   samen 55 -

Wijders verclaeren wij Adraen van Kalteren, loco den officier Cornelis van der Braacken, Hendrick Aerts van Hal Scheepene, mitsgaders J.S.V.Dompzelaar, Secretaris op den Eed, en voorts alshier vooren staet fol: 1 Acten Esch.
Adriaen van Kalteren                                 Cornelis van der Braacken

Dit merck is ....... gestelt bij Hendrick Aerts van Hal, Scheepen verclaerende niet te connen schrijven.
Mij present                                                                         ( Esch R32 fol 6/v - 16.09.1739 )


Aan het einde van de vorige eeuw werd er in de Meierij een onderzoek ingesteld naar de huisvesting van de werkende bevolking. De resultaten waren in het algemeen niet rooskleurig. De woningen waren doorgaans zeer slecht gebouwd, klein en vochtig, smerig en donker. Er was zelf een boerderijtje waarin zeven gezinnen - 35 personen - woonden en waar men slechts over n privaat beschikte zonder enige sanitaire voorziening, zelfs geen waterleiding en een kraan . . . . . . . .

Deze foto van een boerderijtje in de Meierij is genomen omstreeks 1900 , dus ruim 200 jaar later dan de boerderij van
Bernardus Jacobus. Hoe zijn boerderij er uit heeft gezien laat zich raden.

top      

www.geslacht-vanoers.nl