GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
SMOLDERS Emerentia ( A1.1.13 ) A2.7

CASPAR JACOBS VAN OERS
o 07.01.1697 (18.12.1698 ?) Esch
b Landman
+ na 1753 Maastricht

zv Jacobus em Willemke Adrianus Mateus
EMERENTIA PETERS SMOLDERS (71)
o 28.12.1698 Esch
x 22.01.1719 Esch
+ 11.08.1770 Boxtel


1. MICHAEL   *1
      o 27.09.1719 Esch
      +
2. MARGARETHA
      o 29.03.1721 Esch
      +
3. KIND ( doodgeboren )
      o+ 02.05.1722 Esch
4. MARIA (JENNEMIE) (69)   *2
      o 25.06.1723 Vught
      x 17.09.1754 Vught
      + 18.03.1793 Vught
CORNELIS VAN ROIJ
o
b
+
5. KIND ( doodgeboren )
      o+ 18.10.1729 Esch


Als CASPAR JACOBUS door het overlijden van zijn vader JACOBUS ADRIAENS in 1736 erft, is hij 39 jaar oud. Na enige maanden verkoopt hij een gedeelte van zijn erfdeel aan zijn broer WILHELMUS en is daarna ( met zijn gezin ? ) woonachtig in Maastricht. De vraag is echter wat hij in Maastricht deed, is hij daar overleden, of is hij weer teruggekomen naar Esch ?

De verkoopacte van de geerfde boerderij aan zijn broer Wilhelmus voor fl. 250 ( Esch R31 fol 136v / 137 - d.d. 14.09.1736 ) luidt :
Caspar jacobs van Oers,wonende tot Maastricht, Een stuck ackerland, genaamt De Vinckenheuvel, groot omtrent twee en eenhalve Loopens, gelege tussen Dese Parochie en Dinghe bancke van Esch, ter plaetse genaamt in de Weijacker tusshen Erffenisse van Peroo Verouden aen den eene, en tusshen hen de gemeijne straet, aen de andere sijde, ende met den eener Seijnde streckende met den anderen seijnde tot aen Erffenisse van De Heer Capiteijn johan saijer. Nogh een stuckje Dries, off groesvelt, aghter de Compse Weij, groot ontrent drie vierde gedeeltens van een Loopens, gelegen alsvooren in de Comp, aen de Kollenbergh, tusshen hen Erffnisse van Hendrick Aarts van Hal aen de eene, en tusshen Erffenisse der Wed. Henricus Verouden, aen de andere sijde, gerekende met den eenen eijnde van Erffenisse Nicolaas Gerrits van Esch ende met den andere eijnde tot aen Erffenisse der twee onmondige kinderen van Anthonij Jaspers de Bresser, Heeft sij bijforme van Beleeningh bij desen wettelijck geredeert, opgedragen, en overgegeven aen WILLEM van OERS, zijnen broeder, en heeft heimelinge daarop versweegen inne manieren indien gewoon- lijck zijnde, gelovende op verband van sijn persoon, en Goederen, present, en toecomende 't voorschreve geredeerde, en opgedragen, den opgemelten verswijgere tegens een en ijgelijcke te sullen in de ............ , vrij kost schadeloos houden, en allen commer ................. , daerop wesende, off comende den selve Vercrijgere off te sullen doen geheelijck met conditien in desen toegedaan, dat den opgemelde transportant, de voorschreve twee ge....deerde parceelen binnen de tijd van Tien eerst volgende jaren, te beginnen van Dato Dezesaff, en langer niet sal moogen casschen en gerijten, teeffens en ten eenemaal met de somme van Twee Hondert vijftig guldens, mits bij den vercrijgere middelertijd het geb .....celijck, incomsten, en de Revenuen van de boven gemelde geredeerde twee parceelen als vrij eijgen goed genoten, en geprofiteert werden.
De Getuighen waren hierover Ariaen van Kalteren ende Peter Petersen van Eijndhoven, Schepenen dezes Dorp Esch, diedese alfooren Heden Den Veertiende September Seventien Hondert Zesendertigh
Beleeningh 250 - . - Waer van Ao en penn is betaelt tot 6 - 5 -                         mij present     J.S.V.Dompzelaar

 

In de linker kantlijn is de verklaring van Wilhelmus opgenomen

Den ondergeteeckende Willem van Oers, bekend bij dese zijne onderteeckening De Capitale Somme van Twee Hondert vijftigh guldens, hier nevens geroort uijthanden van Deb Transportent Casper Jacobs van Oers Zijnen broeder terugh ontfangen te hebben en over . . . . daer ten vollen voldaen en betaalt te zijn, en onderteeckendt tot Esch, heden den 30e October 1737 / Willem van Oers
Het gedeelte van zijn erfdeel welke Casper zelf in zijn bezit hield was:
Een weiland, groot 7 Loopens, genaamd Leense Weij, gelogen in het Roondt/Boxtel, waarop geen cijnsplicht ruste   Zijn verder bezittingen zullen bij zijn erfenis bekend worden.


*1   In het begrafenisboek van Boxtel + 11.08.1770*
       * Overleden de Wed. Jaspar van Oers, heeft nog ene zoon gehad, Michael, den welke in dienst is gegaan, ( dit moet omtrent 1739 zijn geweest ). Doch weet niet of den selve noch leeft, dan dood is, volgens gesegde van Jan Everts van Hees.

*2   De echtgenoot van Maria van Oers, Cornelis van Roij, is moeilijk te vinden, er komen namelijk twee mannen voor in aanmerking :
    Cornelis van Roij - o 22.01.1717 Esch - zv. Theodorus van Roij en Maria van den Dussen.
    Cornelis van Roij - o 16.02.1706 Esch - zv. Adraens van Roij en Maria Cornelis.


top      

www.geslacht-vanoers.nl