GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
SMULDERS ( B1.3.1 ) B2.1

CORNELIS WILLEMS VAN OERS (78)
o 26 04. 1671 Boxtel
b Landbouwer
+ 25.09.1749 Boxtel

zv Willem Cornelisse en Alegonda Willems
MARIA NICOLAAS SMULDERS (77)
o 11.02.1676 Gemonde
x 23.01,1695 Boxtel
+ 10.11.1753 Boxtel

dv Nicolaas Eimers en Joanna Jansen


1.HELENA
      o 13.11.1695 Boxtel
      x 25.04.1728 Gemonde
      +
JOHANNES VAN DEN BICHELAAR
o 05.07.1681 Gemonde
b Landbouwer
+

2.WILHELMINA
      o 05.05.1697 Boxtel
      + vr 27.02.1751 Boxtel

3.WILHELMUS (25)
      o 15.06.1698 Boxtel
      + 06.04.1724 Boxtel

4.NICOLAAS CORNELIS
      o 03.03.1700 Boxtel
volgt B3.1

5.CATHARINA (48)
      o 11.12.1701 Boxtel
      x 21.08.1728 Boxtel
      + + 07.07.1750
ADRIAAN KARSSEMAKERS
o 01.03.1706 Verkensweert
b
+

6.HENRICUS
      o 20.05.1703 Boxtel
      +

7.JOANNES
      o 20.05.1705 Boxtel
volgt B3.2

8.FRANCISCUS
      o 21.03.1707 Boxtel
volgt B3.3

9.JOANNES CORNELIS
      o 06.02.1709 Boxtel
volgt B3.4

10.ANDREAS (52 dagen)
      o 19.11.1711 Boxtel
      + 10.08.1711 Boxtel

11.OSEPHUS
      o 21.05.1713 Boxtel
volgt B3.5


De inschrijving van het 11e kind, Joseph, in het doopboek is niet te vinden. Hij staat wel vermeld in de acte van deling
Hij wordt op 27.02.1751 door zijn moeder aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van zijn zuster Catharina, gehuwd met Adriaan Karssemakers - R.Boxtel 146 fol.26.
Zijn vader wordt in deze akte genoemd Willem Cornelis, zoals in het doopboek, maar met de toevoeging van Oers.

Nicolaas ( 3.1 ) ging twee jaar voor zijn huwelijk in Tilburg wonen.
VAN HEM STAMT VRIJWEL DE GEHELE TILBURGSE FAMILIE VAN OERS AF.

Op 27.02.1751, twee jaar vr het overlijden van hun moeder Maria Smulders [ Mulders ]. verdelen de kinderen al haar bezittingen in 8 delen.
Dezen zouden pas hun eigendom worden bij haar overlijden. - R.Boxtel 146 fol. 27

Taxatie van de goederen van Willem van Oers metterdood achtergelaten op 6 april 172
R. Boxtel 140 fol. 340v. d.d. 04.05.1724

Compareerde voor de onderget : Schepenen deser Baronnije van Boxtel Maria Mulders weduwe van Cornelis Willems van Oers inwoondersse alhier, de welke verklaarde na haar overlijden tot voogden over de minderjarige kinderen van wijlen haare dogter Catharina van Oers, getrouwt geweest met Adriaan Karssemakers. en alsoo in Egte bij voorn: haare dogter Geproceert te stellen voorn. Adriaan Karssemakers der voorsz: onmondige vaader en Joseph van Oers haar Comperans soone, met Last en Magt om de Goederen van voorsz : Comparante welk bij haar leven of na haar overlijden op de voorsz : onmondige kinderen voor haar portiesullen komen te Devolveren, te Verhuuren, te Verkoopen Ja selfs omme bij het Leven van haar comperante voor het aandeel der goederen welke de Voorn. onmondige kinderen bij haar leven van overgifte soude aan komen te erven. te Schiften, Scheijden en deelen met en tevens haar Comparante Eijgene verwekte kinderen, met Last omme de kinderen uijt de revenuen van dien voor soverre de selve stekken, Uijtdeijlinge te doen en behaarlijke opvoedinge te besorgen der Kinderen Regt en Geregtigheijt alomme op en jegens een Iegenlijk waar te nemen en te bevorderen, sullende sij Voogden aan niemang verpligt sijn van hunne administratie te doen eenige Reekening, bewijs et reliqua dan aan de voorsz kinderen hetzij als wanneer mondig of tot anderen Geapprobeerde Staate sullen gekomensijn, als alleenlijk ten overstaan van twee der naaste vrinden.
Verder soo stelt sij Comparante voorsz Voogden aan die met die magt dat als wanneer een van hen beijde sal komen te overlijden dat als dan den langstlevende een ander in in des overledenes plaatse sal moge en moeten kiezen, endesulx tot den Eijnde toe dat het jongste kind mondig of tot een approbeerden staat sal sijn gekomen ende dat en allen gene voorsz is met seclusie en Uijtsluijtingen van de Heere van de weth of weescamer alwaar haar Comparanter strerfhuijs soude mogen koomen te vallen en speciaal die deser Baronie van Boxtel, Deselve behoudens haar eerwaarde Respect bedankende bij ende mits desen,
Aldus gedaan en gepasseert binnen dese Baronie van Boxtel ten Woonhuijse van haar Comparante.
Heden den seven en twintigsten februarij 1700 een en vijftig.

top      

www.geslacht-vanoers.nl