GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Bijlage 08   -   TESTAMENT VAN JACOBUS VAN OERS EN WILHELMINA MATEUS

 
MUTUEEL TESTAMENT VOOR DE LANGSTLEVENDE
tussen JACOB ARIAENS VAN OERS en WILLEMKEN CORNELISSEN


Inden naame ons heeren Jesu Christi Amen.
Bij den inhoude van desen tegenwoordige openbare instrumente zij kennelijck eenen ijgelijck dient behoort dat in den Jare naar de geboorte ons heeren Jesu Christij duijsend seven hondert ende negen op den negensten dagh der maant julij voormiddagh den klocke ontrent acht vijven voor mij Cornelis Wittebol openbaar bij den Ed.Raade van Brabant in s'Hagen geadmitteerd notaris binnen de Baronnije van Boxtel residerende en voor de getuijgen naar genoempt in eijgener persoone gecomen ende voorschreven zijn JACOB ARIENS VAN OERS president schepen der dinghbancke van Esch ende WILLEMKEN CORNELISSEN echteluijden woonende binnen de voorschreven dinghbancke mij notaris wel bekent den voorschreven JACOB ARIENS gesont van lichame gaande en staende ende voorschreven WILLEMKEN CORNELISSEN eenighsints sieckelijck te bedde leggende dogh beijde hen verstandt, redenen ende memorie alomme wel machtigh en volcomtlijck gebruijckende soo sulcx opentlijck bleeck de welcke te kennen gaven dat zij aanmerckende des menschen leven brooshijt op dese aarde als een schaduwe verganckelijck en datter nijet seeckerder is dan de doot doch nijet onseeckerder als den tijt ende uijren van dier o.ersulcx nijet van meeninge waren van dese werelt te scheijden voor ende alleer zij van henne tijdelijcke goederen bij godt almachtigh hen verleent sonde hebben bevelen en gedistrueert doende t'selve soo sij opentlijck verclaarde uijt haar vrije will ende gemoet sonder opmaackinge ende mislijdinghe van ijmandt.
Bevelende eerst ende alvoorens haare onsterflijcke ziele in den genadige en barmhartige handen godes hen schepper en zaligmaker en haare doode lichame d'aarde met een eerlijcke - christelijcke begraving ve ........ casserend doot ende te nijet doende bij desen alle testamenten codicillen off eenighe andere maackinghe die zij comparanten te samen off elcx van hen in bijsonder voor deser mochten hebben gemaackt nijet willende offte begerende dat de selve offte eenigh poinct dier gevoeght ende naargecomen sullen worden ende sulcx van nieuws bij desen disponerende verclaarde zij comparanten, den een den anderen en sulcx den langhst-levende van hun beide wederseijts te laeten ende te maacken soo zij doen mits desen wij heer ende meester offte meesteresse alhoewel onversien vanoctrooij voor soo veel de leengoederen souden van alle ende ijgelijck henne gesamentlijcke soo leen als allodiale goederen soo roerende als onroerende present ende toecomende hoedanigh die zijn offte genaempt cunnen worden waar ende tot wat plaatse gelegen egeene uijtgescheijden die de eerst afflijvigen m...t sijn door sal comen ontruijmen en achterlaten, omme alle de selve terstont naar doot en afflijvigheijt bij den langhstlevende in vollen eijgendom aanvaart ende beseten te worden, die te mogen vercoopen, verteiren, beralieneren, transpoorteren, belasten ende beswaren ende daar van bij testament te mogen disponeren soo den langhstlevenden geheven offte gelegen comen sal in allen schijn offte het bedde nijet gescheijden was oock sonder gehouden te zijn aan ijmanden te derven leveren eenighenstaat offte inventaris, veel .......... eenighen reeckeninge offte bewijs daar affte doen als malcander daarvan ontlastende ende dechercerende mits desen behoudens nochtans ende met soodanighen last dat den lancxt levenden van hun beijde egeene van henne naar te laten goederen soo erfhaeftelijck als erftelijcke en sal mogen vercoopen, veralieneren, transporteren, belasten offte beswaren, nochte oock bij testament daar van mogen disponeren als met schriftelijck confent aggreatie en approbaten van henn comparante naar te noemen vooghden ende executeuren mitsgaders dat de langhstlevenden gehouden blijfft henne beijde wettighe kinderen eerlijck naar gelegenthijt van haare staat te onderhouden in deedinghe ende reedinge haeftenis ende gemack te doen soo in sieckte als gesonthijdt oock de selve te laeten leeren lesen ende schrijven verders alles te doen sulcx een getrouw vader offte moeder schuldigh is en behhort te doen geduijrende - soo langhe ende ter tijt toe dat deselve kindt of kinderen sal offte sullen gecomen sijn tot den ouderdom van vijfentwintig jaren, huwelijcken offte anderen geapprobeerde staat als wanneer den lancxtlevenden gehouden sal zijn de selve kindt offte kindren ende elcx van die int bijsonder voor haar vader offte moederlijcke goederen of legitieme poortie uijt te keeren ende geven soodanigh uijtsetsel als ADRIAAN en BERNARDUS henne getrouwde kinderen genoten hebben of wel ter discretie van den langhstlevenden in ...... offte te gereede ..... densomme van hondert vijfentwintigh gulden waardemede en met de voorschreven alimentatie zij comparanten verclaren dat deselve elcx en ider van hen voor henne legitume poortie genoeghhsaam sullen wesen voldaanjustituerende ende nomineerende zij comparanten int geene des en alsoo voorschreven is d'een den andere lancxtlevende van hen beijde tot zijner offte haare eenigen universelen Erffgename met vollen recht van institutie bij ende mits desen.
Verclarende wijders tot vooghden over haare naar te laten kindt - kinderen of andere toesicht behoevende minderjarige offte onmondigh sijnde te stellen ende te commiteren willen henne comparanten sone en PEETER VAN EIJNDHOVEN regerende schepen der voorschreve dinghbanck geven zij comparanten de voorschreve vooghden sooodanigh last, macht ende authoriteijt als alle testamentaire vooghden naar rechten toecompt mede met macht om naar doot van den langhstlevende henne comparantens goederen onder behoorlijcke staat ende inventaris te aanvaarden de selve oock ten meeste oirbair nut ende profijt te benificeren 't zij door vercoopinghe offte andersints sulcx de voornoemde vooghden bevinden sullen te behooren en oock om bij aflijvighijt van een off meer van de genoempde vooghden off oock bij onwillichijt en onbequaamhijt van de gestelde vooghden een ander in der overledens onwilligens of geworden plaats te mogen suirogeren ende verkiesen t welck als sal continueren ter tijt en wijle toe de voorschreven minderjarighe offte andere toesicgt behoevende persoonen ten volcomen ouderdom van vijf en twintigh jaren huwelijcken offte andere geapprobeerde staat sal offte sullen gecomen sijn, ordonnerende ende begevende dat allentghene tot de vooghdige specteert bij de vooghden alleen gedaan uijtgevoert ende verricht sal worden ende dat buijten eenigh last macht moeijenisse confent offte het minste bekroon van den heere officier ende schepenen der voorschreven dinghbanck van Esch en allen anderen oppervooghden als allen de selve en elcx van dien - behoudens hun Eenv.Respecti - zij comparanten volcomentlijck ontlasten, excuseren en excluderen bij desen versoeckende de voorschreven comparanten de voormelde vooghden dien last in voegen en de manieren als voorschreven onder matelijck loon gelieven t'aanvaarden ende ten uijteijnde toe te effectueren behoudens dat van hunne bewinde ende administratie ter gelegenter tijt als wanneer hen comparanten kindt offte kinderen sal offte sullen sijn gecomen ter behoorlijcken staat of meerderjarighijt als voor tenoverstaan van de selve ende eenighe van de naaste vrieden sulen doen reeckeninge bewijs ende reliqua.
Wijders hebben de voorschreven comparanten wel expresselijck gewilt en begeerd geordineert bij desen, dat gemerckt zij comparanten met het incoopen van leengoederen hen merckelijck hadden belast en beswaart alle henne kinderen soo wel soonen als dochters hooft voor hooft gelijckelijck rustelijck en redelijck poorties gewijse sullen deelen en parteren allen henne comparante soo haeftelijcke erffhaeftelijcke Leene en allodiale goederen die naar doot van den lancxtlevende noch sullen overigh bevonden worden, doch off t gebeurde dat hennen outsten soon de Leengoederen offte eenighe prerogative offte voordeel in of uijt hooffde van de selve pretenderende, dat in sulcks gevalle deselven in den gemijne boedel in collatie voor alle deijlingen sal moeten inbrengen de waerde offte estimatie derselvers welcke estimatie offte taicxatie de voorschreven comparanten versoecken dedaan te worden door Leenmannen van 't Leenhoff tot Boxtel voorts dat off hen comparanten outsten sone alsnoch met het ghene voorschreven is nijet te vreden was, ende tegens hennen uijterste wille sich desen quame 't opposeren offte quetellerenn soo willen en begeren de voorschreven testateuren dat den selven sich te vreden sal moeten houden met deselve Leengoederen ende sijne simple legitime poortie voor soo veel naar scherphijt van rechten hem maecken en laten maar sal worden toegelaten sulcks ge het verdere off het onschoten boven de legitime aan henne comparanten andere belijcke kinderen alles 't welcke voorschreven is uijt de monde van de voornoempde comparanten ontworpen, ende henliede van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde verclaarde 't selve te wesen haar laatste ende uijterste wille begerende dat 't selve daar voor valideren ende volcomen effect sorteren sal 't zij als testament, codicill, gifte uijt saacke des doots off eenigh ander uijtterste will soo 't selve best bestaan ende plaats grijpen sal alwaart soo dat alle solemnitijten nae rechten offte costuijmen gerequireert hierinne nijet volcomentlijck mochten wesen gereser-veert aldus gedaan en gepassert ten woonhuijse van voornoempde testateurs ten overstaan van Jan Janssen van den Bichelaar, regerend schepen deser dinghbanck en Henricus Verhouden als getuijgen ten desen gerequireert die dese minute neffens de voornoempde comparanten en mij notaris eijgenhandigh hebben onderschreven ten daghe maande en jaare vcoorschreven;

JACOB VAN OERS en WILLEMKE CORNELISSE
JAN JANS VAN DEN BICHELAAR             HENDRICK VERHOUDEN             CORNELIS WITTEBOL
Boxtel 09.07.1709 des morgens 08.05                                                                       Quod attestor

 

Handtekening Jacob van Oers onder het testament

 

Deze copie van het originele testament van de langstlevende tussen Jacob en Willemke, geeft een kloeke ondertekening door
Jacob van Oers en de waarmerking middels een KRUISJE door Willemken "en verclaar dit mensch heet gesegt nijd te cunnen schrijve"

 

Deze copie van het orginele testament van Jacob van Oers heeft nu een onevenwichtige ondertekening en
geeft ruimte voor de veronderstelling dat Jacob reeds ziek moet zijn geweest.

 

 
TESTAMENT JACOB ADRIAANS VAN OERS
R.31fol.115/118 / te Esch 16.02.1735 des avonds ses uuren


In de Name des Heeren Gods almaghtig Amen Wij ADRIAAN VAN KASTEREN ende PETER PETERSEN VAN EIJNDHOVEN schepenen des Dorps Esch certificeren bij desen, dat voor ons in eijgener persoon erschenen is JACOB ADRIAANS VAN OERS , oud President Schepen alhier, sieck te bedde leggende, edogh zijne sinnen, verstand, memorie en uijtspraecke volcomen maghtigh zijnde, ende gebruijckende soo als ons klaerlijck bleeck, dewelcke versight hebbende de seeckerheijd des doods, ende de onseeckerheijd der sterve van dien, eniet gewilt heeft uijt dese waelt te scheijden sonder alvorens te disponeren van de tijdelijcke goederen hem bij God almaghtigh op deser aarde genadighlijck verleend, ende vooral zijne ziele wanneer die uijt zijn sterffeliick lighaem sal comen te scheijden, beveelende in de Barmhertigheijd Gods om de verdiensten zijnes zaligmaeckers Jesu Christi ende zijn doode lighaam een Eerlijcke begraeffenisse naar zijne staat ende geleegentheijd, soo verclaarde hij Testateur ingevolge ende uijt craght der maghte hem gegeven ende als Langstleevende verleend bij den mutuelen Testamente, laetste en uijterste wille tusschen hem Testateur ende zijne, doenmaals in leven zijnde huijsvrouw WILLEMKEN CORNELISSEN op den 9e julij 1709 voor den Notaris Cornelis Wittebol, ter dier tijd binnen Boxtel residerende en seeckere Getuijgen alhier tot Esch gemaakt en gepasseert en uijt dien hooffde volcoomen Heer en Meester gesteld en gebleeven zijnde van de Erffelijcke en Erhaeffelijcke goederen bij hem, en zijne gemelde Huijsvrouw doen sij leeffde, met vollen reghten beseeten om alle dispuijten, onlusten en querellen naar doode en afflijvigheijd van hem Testateur, onder zijne kinderen te prevenieren, en gebruijckende de maght hem bij den voorzegde Testamente, laetste en uijterste wille verleend en dus met volcomen consent aggieatie en approbatie van WILLEM VAN OERS en PETER HENDRIKSEN VAN EIJNDHOVEN in desen mede voor ons comparerende als bij welgemelten Testament aengestelde vooghden en Executeuren over zijns Testateurs naar te laten kind, kinderen ofte andere toesight behoevende minder jarigh ofte onmondigh zijnde tot eenige ende universele Erffgenamen van alle zijne overige naer te laten Erffelijcken en Erffhaeffelijcke goederen gereede en ongereede waer die staende, gelegen off berusten souden mogen zijn, geene althoos uijtgesondert off gereserveert te stellen, te noemen ende te institueren zijne negen kinderen bij hem aen de voorzegde zijne Huijsvrouw, doen sij leeffde in Egten bedde verweckt alhier present ofte bij eenige derselver afflijvigheijd aen hunne kinderen ende sulcx in brede voegen en manieren hier naer beschreven volgende so veel de Erffelijcke goederen aengaet te weten -------------
Zijnen oudsten soon
ADRIAAN JACOBS VAN OERS, Een huijs,schuer, schob, en Hoff groot ontrend vier loop gelegen en staende onder de Baronnije van Boxtel ter plaetse genaemt aan den Roondt, en een stuckje ackerland groot ontrend een loop, genaemt de Hedsteij gelegen alsvooren, het eerste belast met vier stuijver en twee penninghen het andere met een stuijver en veertien penninghen, beijden in twee meerdere chijnsen aen den Heere off Baron van Boxtel en nogh een derde gedeelte noortwaerts in een stuck hoijvelt genaemt den Postel groot int' geheel ontrent seven loop, gelegen onder dese Parochie en Dingbancke van Esch ter plaetse genaemt aen de Spoelsteegh -------------
Voorts aen de Drie onmondige kinderen van zijnen soone BERNARD VAN OERS verweckt aen JOHANNA VAN GERWEN, een stuck ackerlandt genaemt den Haaracker, groot ontrent een en eenhalff loopensaat - met de hoeck aan de kerck, groot ontrent 18 roeden gelegen alhier tot Esch in de Weijacker - nogh een stuck ackerlandt genaemt de Braack groot ontrent drie loop, gelegen tot Boxtel aan de Roondt belast met een chijns van een stuijver tienpenninghen in een meerdere chijns aen den Heere off Baron van Boxtel - nogh een stuck weijvelt genaemt het Sluijs Weijcke, groot ontrent twee loop gelegen alsvooren en nogh een stuck hooijlandt, genaemt de Laarbeemdt soo groot en kleijn gelegen is alsvooren belast met eenen chijns van twee stuijvers twaelff penninghen in meerdere chijns aen de Heere off Baron van Boxtel ---- Item aen zijns testateurs doghtere CORNELIA VAN OERS weduwe wijlen PHILIPS COENRAADS een stuck ackerlandt, genaemt de Langenacker, groot ontrent een en eenhalff loop, gelegen alhier tot Esch in de Weijacker - nogh een derde gedeelte zuijdwaerts in een stuck hooijvelt genaemt den Postel groot in t'geheel ontrent seeven loop, gelegen alhier tot Esch aen de Spoelsteegh - nogh een stuck ackerlandt groot ontrent vier loopense, genaemt de Vierdels, gelegen tot Boxtel onder Tongeren belast met een chijns van tien penninghen - nogh een schaerhout Bosche en weijlandt groot ontrent te samen vier loop gelegen alsvooren onder Lennicksheuvel belast met eenen chijns van vijff stuijver tien penninghen beijden in een meerderen chijns aen den Heere off Baron van Boxtel ----------------
Item aen zijn Testateurs soon WILLEM VAN OERS een stuck ackerlandt genaemt de Meeuskensacker groot ontrent een loop en 16 roeden gelegen alhier tot Esch in de Weijacker, belast met een rente van veertien stuijvers jaarlijcx aen den Rentmeester der Episcopale en andere Geestelijcke Goederen over t'Bisdom s'Hertogenbosch - nogh een stuck ackerlandt, groot ontrent drie loopense gelegen alsvooren aen de Spoelsteegh - nogh een derse gedeelte Westwaarts in een stuck hooijvelt genaemt den Postel, groot int' geheel ontrent seeven loop, gelegen alsvoren aen de Spoelsteegh - nogh een stuck ackerlandt, genaemt Koppens Brughske groot ontrent twee loop gelegen tot Boxtel onder Tongeren - nogh een stuck ackerlandt groot ontrent twee loop genaemt den Doorekuijl gelegen tot Boxtel onder Luijsel, belast met eenen chijns van agt penninghen in een meerdere chijns aen de Heere off Baron van Boxtel - nogh een stuck ackerland genaemt Kloostersheijvelt groot ontrent een loop gelegen op den Brgh onder Luijsel tot Boxtel - en nogh een stuckje weijvelt, groot ontrent twee loop gelegen t'eijnde de Voorstraat tot Tongeren onder Boxtel, des dat derselve zijnen soone WILLEM VAN OERS aen de drie onmondighe kinderen van wijlen
BERNARD VAN OERS sal moeten uijtkeren en voldoen eenen somme van ses en dertigh guldens ineens --- En wijders aen de twee onmondige kinderen van zijn Testateurs doghter MARIA VAN ÖRES bij ANTHONIJ JASPERS DE BRESSER doen sij leefde aen haer verweckt, een stuck ackerland genaemt de Compacker met de Groese daeraen geleeghen, groote samen ontrent vier loopense gelegen alhier tot Esch aghter den Collenbergh - nogh een stuck ackerland genaemt het Heijvelt, groot ontrent drie loop gelegen tot Boxtel aande Roondt - nogh een stuck weijvelt genaemt de Kleijne Nieuwe Erve groot ontrent een loop gelegen alsvooren belast met de helffte van eenen chijns tot een stuijver en twaelff penninghen in een meerdere chijns aen den Heere off Baron van Boxtel en nogh een stuck hooijvelt soo groot en kleijn t'selve gelegen is op de Loght onder de Parochie van Oosterwijck----------
Item aan HENDRICK AARTS VAN HAL in houwelijck hebbende zijns Testateurs doghter
ANNEKE VAN OERS, een huijs (note:dit is het huis waarin Jacobus Adrianes zelf woont), schuer, schrob en verckenskooij mitsgaders Hoff en Dries daeraen leggende groot ontrent tesamen twee loop staende en gelegen alhier tot Esch ontrent de Kerck - en een stuck weijvelt, groot ontrent drie en een halff loop gelegen alhier tot Esch op de Kollenbergh, beijden dese parceelen belast met het maecken en onderhouden van soodanige gedeeltens in de hooge en laage bruggen alhier alsvolgens de brugh cedulle daer van zijnde werd vereijscht, item met een chijns van een stuijver en tien penninghen aen de Heere Raed en Rentmeester Generaal der Domainen van Braband en met een chijns van agt penninghen jaerlijcx aen t'capittel tot Oirschot blijvende denselve HENDRICK AARTS VAN HAL
nogh gehouden aen zijns Testateurs gelijke Erffgenamen uijttekeeren en te voldoen eene somme van een hondert guldens en daerenboven jaerlijcx te vergelden eens ses vaten en eens twee vaten rogge aen den Rentmeester der Geestelijcke Goederen deses quartiers - nogh aen denselve Van Hal een stuck ackerland, groot ontrend een loop gelegen tot Boxtel aen de Roondt Stijntje weduwe van JAN BRESSER's Hoff belast met een chijns van een stuijver en agt penninghen in een meerdere chijns aen den Heere off Baron van Boxtel - nogh een stuck soo schaerhout bosch als weij, en heijvelt groot ontrent drie loop gelegen in de Smalbroecken tot Boxtel aan de Roondt belast met een chijnsvan een stuijver agt penninghen in een meerdere chijns aen de Heere off Baron van Boxtel ---------------
Item aen FRANCIS JACOBS VAN OERS zijn Testateurs soone een stuck acker en weijland groot ontrent drie loop genaamt de Weevers Dries, gelegen onder Boxtel aen de Roondt - nogh een stuck ackerland en groese groot ontrent 2 1/2 loop genaemt de oude Hoffstad, gelegen alsvooren belast met een chijns van tien stuijver agt penninghen en nocg twee chijnsen samen tot twee stuijver ses penninghen jaerlijcx alle in meerdere chijnsen aen den Heere off Baron van Boxtel - nogh een stuck weijvelt genaemt de Groote Nieuwe Erve groot ontrent twee loop gelegen alsvooren belast met een vierde part in een chijns van seventien duijten aen opgemelten Heer - item een stuck weijvelt groot ontrent twee loop, genaemt de Oeteldoncken gelegen alsvooren onder Lennicksheuvel -------------
Item aen t' onmondighe kind van zijne Testateurs soone PETER JACOBUS VAN OERS, doen hij leefde in egten bedde verweckt aen ANNA MARIA SANTEGOETS een stuck ackerland genaemt de Venacker, groot ontrent een loop en sestien roeden gelegen alhier tot Esch belast met eene rente van een gulden twaelff stuijver aen den armen ablock van t' Orteneijnde tot s'Hertogenbosch - nogh een stuck ackerlandt genaemt de Cromacker, groot ontrent een loop en vijff roeden, gelegen alhier tot Esch in de weijacker - nogh een stuck ackerlandt genaemt de Weeten groot ontrent drie loop, gelegen tot Boxtel aende Roondt - nogh twee perceeltjens erve genaemt de Schouwrooij, beijden groot ontrent twee loop, gelegen tot Tongeren onder Boxtel belast met vier penninghen chijns, im een meerderen chijns van ses duijten aen den Heere off Baron van Boxtel - nogh een parceel weij en heijvelt groot ontrent ses loop, genaemt de Kortingen, gelegen tot Boxtel onder Lennicksheuvel ------------------
En laetstelijck aen zijns Testateurs jonghsten soone JASPER JACOBS VAN OERS een stuck ackerlandt, genaemt de Vinckenheuvel, groot ontrent twee en een halff loop, gelegen alhier tot Eschin de weijacker - nogh een stuckje dries agter de Compseweij, groot ontrent 3 quartier loop, gelegen alsvooren in de Comp, des van het laast genoemde parceel jaerlijcx in de verponding betalende vier stuijver en eijndelijck eenstuck weijvelt genaemt de Leenscheweij groot ontrent seven loop, gelegen aen de Roondt tot Boxtel blijvende denselve JASPER JACOB VAN OERS gehouden en verpligt aen zijnsTestateurs gelijcke Erffgenaemen uijttekeeren en te voldoen offte wel te restitueren de somme van vijfftigh guldens eens, die den Testateur voor dato deses aen denselve zijne soone JASPER eerlijck ende deugdelijck heeft geleend en verstreckt ter goeder trouwen ----------

Dat voorts alle commer en calangie op des Testateurs goederen wesende off comende, dogh tegenwoordigh onbekend, en in desen niet groot, bij desselves na te laten Erffgenaemen ijder prorato sullen moeten gelast en gedragen worden allest welcke den Testateur verclaarde te wesen zijn Testament laetste ende uijterste wille dewelcke hij begeerde dat naer zijn overlijden volcoomen standgrijpen, kraght ende effect sorteren sal 't sij als Testament,Codicille, Donatie ter saacke des Doods offte onder den levenden, offte andersints soo als die best naer reght deser Landen soude comen offte moogen bestaen niettegenstaende eenighe solemniteijten offte anders in desen geregniveert niet naer behooren mogten wesen geobserveert versoeckende diesweegens het uijterste benefitie te moogen genieten

Aldus gedaen en gepassert binnen de Dorpe Esch voornoemt en in kennisse der waerheijd heeft den Testateur nevens ons Schepenen voornoemt en mij secretaris dese Prothocolle onderteekendt

Heden den sesentwintighsten februarij seventien hondert vijff en dertigh des avonds ontrent ses uuren
JACOB VAN OERS
ADRIAEN VAN KASTEREN             PETER PETER VAN EIJNDHOVEN             J.S.V.DOMPZELAAR

 

 

OVERZICHT ERFENIS JACOB VAN OERS AAN ZIJN KINDEREN


Bezittingen Veldnaam Plaats / Gem. Cijnsplicht Oppervlakte

1.ADRIANUS JACOBUS VAN OERS
Huis en schuur
akkerland
hooiland
geen / W19.074
Hedsteij
den Postel
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Spoelsteeg / Esch
Hr.van Boxtel
Hr.van Boxtel
--------
4 loop
1 loop
7 loop

2. DRIE ONMONDIGE KINDEREN VAN BERNARD VAN OERS
akkerland
akkerland
weiland
hooiland
Haaracker
de Braack
't Sluijs Weijcke
de Laarbeemdt
bij de kerk Esch
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
------
Hr.van Boxtel
------
Hr.van Boxtel
1½ loop
3 loop
2 loop
2 loop

3. CORNELIA JACOBI VAN OERS, weduwe van Philips Coenraads
akkerland
hooiland
akkerland
schaarhout - weiland
de Langenacker
den Postel
de Vierdels
-------
Weijacker / Esch
Spoelsteeg / Esch
Tongeren / Boxtel
Lennickheuvel
-------
-------
Hr.van Boxtel
Hr.van Boxtel
1½ loop
7 loop
4 loop
4 loop

4. WILHELMUS JACOBUS VAN OERS
akkerland
akkerland
hooiland
akkerland
akkerland
akkerland
weiland
Meeuskensacker
-------
den Postel
Koppens Brughske
de Doore Kuijl
Kloostersheijvelt
einde Voorstraat
Weijacker / Esch
Spoelsteeg / Esch
Spoelsteeg / Esch
Tongeren / Boxtel
Luijsel / Boxtel
Luijsel / Boxtel
Tongeren / Boxtel
Bisdom s'Bosch
-------
-------
-------
Hr.van Boxtel
-------
-------
1¼ loop
3 loop
7 loop
2 loop
2 loop
1 loop
2 loop

5. TWEE ONMONDIGEN KINDEREN van wijlen MARIA JACOBI VAN OERS en haar nog in
leven zijnde echtgenoot Anthony de Bresser
akker en groesland
akkerland
weiland
hooiland
de Compacker
het Heijvelt
Kleijne Nieuwe Erve
de Loght
de Collenbergh / Esch
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Oisterwijk
------
------
Hr.van Boxtel
------
4 loop
3 loop
1 loop
1 loop

6. HENDRICK AARTS VAN HAL gehuwd met ANNA JACOBI VAN OERS
huis en schuur
weiland
akkerland
bos-wei-hooiland
-------
-------
Wed.Bressershei
in 't Smallenbroecken
bij de kerk Esch
Kollenbergh / Esch
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Rentm. Gen.
Capittel / Oirschot
Hr.van Boxtel
Hr.van Boxtel
2 loop
3½ loop
1 loop
3 loop

7. FRANCIS JACOBS VAN OERS
akker en weiland
akker en groeslad
weiland
weiland
Weevers Dries
de Oude Hofstad
Grote Nieuwe Erve
Oetendoncken
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Roondt / Boxtel
Lennicksheuvel/Boxtel
--------
Hr.van Boxtel
Hr.van Boxtel
--------
3 loop
2½ loop
2 loop
2 loop

8. ONMONDIG KIND van wijlen PETER JACOBUS VAN OERS
akkerland
 
akkerland
akkerland
2 percelen
wei- en hooiland
Venacker
 
Cromacker
de Weeten
Schouwrooij
Kortingen
Esch Armenblock
Orteneind 's Bosch
Weijacker / Esch
Roondt / Boxtel
Tongeren / Boxtel
Lennicksheuvel/Boxtel
--------
--------
--------
--------
Hr.van Boxtel
--------
1 loop +
16 roeden
1 loop 5 roeden
3 loop
2 x 2 loop
6 loop

9. JASPER JACOBS VAN OERS
akkerland
dries
weiland
Vinkenheuvel
achter Compse Weij
Leense Weij
Weijacker / Esch
Weijacker / Esch
Roondt / Boxtel
--------
--------
--------
2½ loop
3/4 loop
7 loop

Om een overzicht te krijgen van het bezit aan grond van Jacobus van Oers volgens de toen geldende grond-afmetingen nl. 1 Hectare = 6 Loop (loopzaad) = 300 Roeden = 1 Morgen
(waarbij op 1 hectare weiland 2 koeien kunnen worden gehouden) blijkt dat hij in Boxtel 10 ha , in Esch 7,2 ha en in Oisterwijck 1/6 ha bezat, waarvan 3 1/2 loop weiland = 7 koeien.

www.geslacht-vanoers.nl